• Στατιστική Ανάλυση Περιβαλλοντικού Εγκλήματος

 • Στο γεωπληροφορικό χάρτη αναρτώνται οι υποθέσεις
  δίωξης των εγκληματων κατά των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας
  που γίνονται γνωστές στις περιοχές NATURA 2000.

  Χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος

 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Πεδίο ρύθμισης όπου το περιβάλλον
  αντιμετωπίζεται ως προστατευόμενο αγαθό
  (π.χ. προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000)
  Πεδίο ρύθμισης όπου το περιβάλλον
  αντιμετωπίζεται ως οικονομική εισροή σε ένα
  σύστημα "άϋλων οικοσυστημικών υπηρεσιών"
  Πεδίο ρύθμισης όπου το περιβάλλον
  αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο
  (π.χ. ιδιωτική διαχείριση νερού)